OFFENTLIG KLAGE

DEN NORSKE KLAGEPORTAL

om oss

www.offentligklage.org består av en gruppe journalister som ønsker en opprydning innen offentlige organ i Norge.

GENERELT OM KLAGER

For at vi skal kunne ta klagen inn i vår database, er det viktig at vi kan verifisere at forholdene i klagen stemmer.
For å kunne gjøre dette, er vi avhengig av å få fakta informasjon som viser forholdene, samt ha en oversikt over personene fra begge sider, som har vært involvert.

SIKKERHET

 Vi tar alle forholdsregler for å sørge for at den private part forblir anonym. Data lagres ikke på server hvor denne nettsiden er, men flyttes fortløpende til datamaskiner som ikke er tilknyttet Internett. Før en eventuell publisering av innholdet i en klage, vil vi avklare dette med de involverte.

KORT OM HVA VI GJØR MED INFORMASJONEN VI FÅR

All dokumentasjon blir lagret i en sikker database. Systemet sørger for at personer som har mange klager mot seg, blir ført opp på egne oppfølgingslister.
Alle klager blir også ført opp mot eventuelle overordnede, slik at man får varsel om en avdeling har problemer.
Klage type blir også anført til hver sak, slik at vi blir varslet om det er en type klage som går igjen for befolkningen.

Målet med basen er å gi befolkningen en bedre og mer effektiv måte for å løse klagesaker med det offentlige.
Vårt hovedfokus går på at de forskjellige organ har en god tanke bak seg, men at enkeltpersoner som jobber der må fjernes, da de ikke yter det organet har som formål. Ved å kartlegge klagene, vil man ha en rekke muligheter for å få rettet opp forholdene.

MULIGE TILTAK VI GJØR

 • Sende fellesklage

  Vi sender en felles klage hvor vi legger ved de relevante klagene i anonymisert form. Dette sendes til overordnede, relevante politikkere, med mer.

 • Samkjøre søksmål

  Kontakte involverte med tilsvarende saker og legge til rette for at man kan gå sammen om gruppe søksmål.

 • Publisere saker

  Vi vil publisere saker hvor det er tydelige problemer, eller hvor våre klager ikke blir tatt til følge.

 • Sørge for at befolkningen kan søke opp problempersoner

  Personer som går igjen i klagene, vil få en egen oversikt som viser samtlige klager i anonymisert form. (kun anonymisering av de private parter). Full oversikt over hvor personen jobber, kontakt informasjon til leder, med mer, blir gitt. Slik at alle som har lyst til å klage til lederen som ikke gjør noe for å rydde opp, kan gjøre det. Dette vil bli stående så lenge personen er yrkesaktiv.
  Dersom andre sender klage på leder for ikke å gjøre noe med forhold som er publisert, ber vi om at klage også sendes oss. Å gi støtte ved å vise at man som innbygger i Norge, ikke aksepterer det som er gjort, er viktig for å få endringer. Vi har da en større klagebunke på lederen som ikke har gjort noe med forholdene.

 • Folkeklage

  Dersom en leder, politikker, eller liknende, ikke gjør noe med klagene eller en konkret sak av betydning. Vil vi oppfordre alle innbyggere i Norge til å sende en klage på saken, til de involverte. Vi kunne selvfølgelig satt opp funksjoner for å stemme over hva som burde gjøres. Men i enkelte saker vil det være bedre om de involverte får noen tusen klager av folk som ikke liker hva de gjør. Ved å gi oss kopi av slike klager, vil det bli tydelig i profilen til personen, at befolkningen ikke aksepterer handlingene.

 • Ta kraftige oppgjør i media ved klare lovbrudd

  I saker hvor det er klare lovbrudd og det offentlige står på sitt, vil vi gå kraftig ut og sørge for at alle relatert til saken, får en egen info-side som tar for seg personens handlinger. Vi legger listen lavt med tanke på personer som forsøker å unngå å gjøre noe. Har de et ansvar eller en lov paragraf sier at de skal handle ut fra sin stilling, er det brudd på tjenesteplikt. Her syndes det stort i offentlig forvaltning, som har en tendens til å avskrive seg alt. Vi ser ikke på det som feil fra organet, vi går etter personene med ansvaret for handlingen. Å ikke gjøre noe, er en handling. Er det i en kombinasjon og form for trenering av lovbrudd begått av noen i offentlig forvaltning, vil vi også anse disse personene som ansvarlige for lovbruddet som gjøres mot befolkningen. Skulle personen ha varslet om interne forhold, vil vi også påpeke dette i profil. Hovedbudskapet er at man er medskyldig om man ikke gjør noe med ulovligheter man er vitne til at kolleger gjør.

 • Sørge for at offentlig ansatte forstår av vi er på lag!

  I det offentlige -og for det offentlige, jobber det mange dyktige og gode personer. Dessverre sørger klageformen man benytter ellers i dag, at klagene henføres til hele organet. Er man forbannet på NAV, så gjelder det alle som jobber hos NAV. Vårt mål er å endre dette. Problemene kan som oftest tilskrives enkeltpersoner. Disse enkeltpersonene ønsker vi å få bort. For de som gjør en god jobb og er ordentlige personer, vil en opprydning, sørge for at de får en bedre hverdag på jobben. Tjenestene de leverer vil bli bedre og er således en fordel både for dem selv og vi som forbrukere. De slipper å bli assosiert med negative tanker som befolkningen har mot organet!

 • Behandle varslingssaker på en tryggere måte enn hva det offentlige ofte gjør

  Varsler man om kritikkverdige forhold i offentlige etater, blir man ofte møtt med represalier. Vi vil ta varsler fra offentlig ansatte på alvor. Det gis garanti på at vi vil samarbeide fult ut med varslere, for å sørge for anonymitet. Vi vil også kunne verifisere en varsler, dersom varsler har behov for dette i forbindelse med en straffesak hvor man kan få strafferabatt eller slippe straff som følge av varslingen. En varsler vil som utgangspunkt, aldri få en profil i forbindelse med den aktuelle saken(ene). Dette er et amnesti vi vil føre, da vi ser det som bedre at de som blir utsatt for lovbrudd av offentlige etater, får en slutt på forholdene. Vi får heller konsentrere oss om lederne, som sitter med makten og styrer sin avdeling/etat feil.

 • Behandle varslingssaker på en tryggere måte enn hva det offentlige ofte gjør

  Varsler man om kritikkverdige forhold i offentlige etater, blir man ofte møtt med represalier. Vi vil ta varsler fra offentlig ansatte på alvor. Det gis garanti på at vi vil samarbeide fult ut med varslere, for å sørge for anonymitet. Vi vil også kunne verifisere en varsler, dersom varsler har behov for dette i forbindelse med en straffesak hvor man kan få strafferabatt eller slippe straff som følge av varslingen. En varsler vil som utgangspunkt, aldri få en profil i forbindelse med den aktuelle saken(ene). Dette er et amnesti vi vil føre, da vi ser det som bedre at de som blir utsatt for lovbrudd av offentlige etater, får en slutt på forholdene. Vi får heller konsentrere oss om lederne, som sitter med makten og styrer sin avdeling/etat feil.

 • Concil of Europe - Defender of Human Rights

  Vi ønsker å samle sakene i forbindelse med en klage til COE, for å få en granskning av systemsvikten i den norske rettsstat. Følgende type saker og forhold er av stor interesse: Politiets henleggelser av anmeldelser mot det offetntlige, Advokater som ikke tar ut anmeldelse for klare lovbrudd av det offentlige, Kontrollorgan (Fylkesmenn, Sivilombudsmann, Helsetilsynet, etc) som henlegger saker med klare lovbrudd av det offentlige, Lovbrudd av barneverntjenestene, Lovbrudd av NAV, Lovbrudd av helsevesenet, Dommere som dømmer til fordel for det offentlige på tross av dokumentasjon viser noe annet.

REGISTRERING AV KLAGE

Dette er et formular for små og enkle klager. 
Gjelder klage en rekke personer, avdelinger og organ, og det er hundrevis eller tusenvis av dokument sider, er det ønskelig at det opprettes en bruker.
Man får da tilgang på avanserte funksjoner som også hjelper oss med å registrere saken.
For å få en egen bruker, kan dette formularet fylles ut, men man laster ikke opp noe informasjon ellers.
Vi vil også kunne gi brukere  til advokater, journalister og andre samfunnsengasjerte personer som ønsker å hjelpe til med å lage et bedre samfunn.
Har du ellers spørsmål eller kommentarer, kan dette også tas her.

Klage organ kan være både offentlige etater, politiske partier, advokater på oppdrag for det offentlige, revisjonsselskap i offentlig tjeneste, med mer. (De det offentlige har betalt for tjenester eller gjør selv med egne ansatte.)
Dersom det er valgt annet i rullgardin ovenfor, kan man føre opp hvem klagen rettes mot her.
Ved flere etternavn, benytt rekkefølgen de skal stå i. (En del nasjoner benytter 2 etternavn som standard)
Vi ber om forståelse for at vi av og til må verifisere at opplysningene stemmer. Dette er viktig at vi ikke kommer med feilaktige påstander og beskyldninger. Vi ber om å få telefon nr, slik at vi har adgang til å kvalitetssikre data vi får inn. Ønsker du å snakke med noen av oss pr telefon, er det mulig å be om dette i forbindelse med forklaringen av saken nedenfor. Telefon nr, epost adresse, navn, med mer, blir oppbevart på sikre servere som ikke er tilknyttet Internett. Sender vi epost, vil det kun være korte beskjeder uten sensitivt innhold.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Vi kan motta opp til 256 mb store filer. Gi beskjed dersom det er behov for å oversende større filer eller andre filtyper. Vi vil da legge til rette for dette på annen måte. (Godkjente filtyper er: pdf, txt, zip, rar)

12

Antall klager mottatt

8

Avdelinger og organ med klager

41

pERSONER FRA OFFENTLIGE ETATER SOM ER REGISTRERT HOS OSS.