Om oss

Offentlig Klage drives av en gruppe journalister som ønsker å rette opp i en del av problemene man ser i den offentlige forvaltningen i Norge. Vi vil jobbe med disse sakene på frivillig grunnlag og samarbeide med www.samfunnet.org, som er en frivillig organisasjon som jobber mot å rette opp samfunnets problemer.

Vi har ingen myndighet til å gjøre vedtak i noen saker. Men vår styrke ligger i at vi kan sørge for mediadekning når forholdene tilsier det. Ved å ha et register som tar for seg alle type klager mot offentlig forvaltning, har man et mye større grunnlag for å avdekke samfunnsproblem. De offentlige klageinstanser, behandler saker som enkeltsaker. Det vil ikke vi gjøre! De vil heller ikke varsle alle som er involverte i en og samme type problemstilling. Det gjør vi!

 

Behov for anonymitet

Vi har som mål å lage et bedre samfunn, ved å støtte befolkningen i forbindelse med feilbehandling og lovbrudd av det offentlige i Norge. Som journalister har vi erfart at kildevern ikke står like sterkt i Norge som tidligere og opp mot andre land som også har undertegnet avtaler om pressefrihet.

I varslingsaker ser vi at journalister har blitt kalt inn i rettsaker og blitt bøtelagt for å ikke opplyse om hvem som er kilde. Av eksempler man finner på nett, har høyesterett dømt en journalist, som ikke har opplyst om hvem som er internkilde i politiet. Varsling ble gjort først internt i politiet, men ledelse ville ikke gjøre noe. Når en tjenesteperson så går til media med saken, slå det ned på journalisten, da politiet mener de har rett til å få vite hvem som gikk ut og tystet om forholdene. Internasjonal domstol ga journalist medhold og Norge fikk krav om tilbakebetale bøtene som journalist fikk. 

Det som er tydelig, er at man ikke kan forvente at norske domstoler dømmer i henhold til internasjonal rett, som er laget for å sørge for at demokratier består. Moralen er at forpliktelser Norge har påtatt seg, ikke følges om det går ut over noen i offentlige lederstillinger.

Vårt valg har derfor falt på å være anonyme, slik at en domstol ikke har noen de kan forfølge. Går varslingen til oss, sørger vi for at det ender opp i media uten at en dommer kan gjøre krav i hvem kilde for varslingen er. Som varsler til oss, vil man stå langt tryggere, samtidig med at man støtter opp i arbeidet om å lage en mer tidsriktig klageportal. Dagens IT muligheter, gjør at man kan samkjøre alle klager for å få et bedre bilde av samfunnet!

Vi mener at holdnings endringene som man ser i norsk rettsvesen, skaper en polarisering. Det legges stadig nye føringer for hvordan det offentlige behandler informasjon og lovverk. Det normale er at tiltakene som gjøres, styrker det offentlige apparat. Samtidig svekkes innbyggeres trygghet, med tanke på overgrep av offentlige ansatte som ikke følger lover og regler. Noe må være feil i dagens domstoler. Det ser man også ut av antall barnevernssaker som går til internasjonale domstoler. Det gjennomgående er at offentlige etater, politi og kontrollorgan, ikke tar det ansvaret de er blitt gitt.
Det fremstår som rene overgrep mot folkeretten og en undertrykkelse av befolkningen hvor lovverket ikke overholdes, når lovbruddene begås av offentlig ansatte.

Når landets domstoler begynner å dømme imot prinsipper som fri presse og kildebeskyttelse, har man behov for andre tiltak for å stå i mot tilpasningene som er i de offentlige organ og rettssystemet.  Det offentlige apparat misbruker kontrollorganene, slik at de vipper over mot å være godkjennings organ av lovbrudd av offentlige tjenestepersoner. Nekter Fylkesmannen å gjøre noe med en sak hvor offentlig ansatte har begått lovbrudd, henlegger også politiet saken.

Vårt mottrekk er å lage en nasjonal klagebase som drives av befolkningen. Det vi gjør er å fjerne bukken fra havresekken.
Vi gir makten tilbake til folket. Folket må ha en bedre oversikt over problemene som det offentlige apparat, ofte forsøker å dekke over.

Det er fortsatt viktig å klage til Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, politikere og andre. Men send alt også til oss, slik at det er personer i befolkningen som har den fulle oversikten. Vi vil da sørge for at journalister kan publisere saker som tar for seg hva de øverste lederne egentlig står for av moral og personforståelse. Vi vekter våre ord slik, da det er en rekke alvorlige saker, hvor høytstående embetsmenn velger å dekke over.

Vi ønsker et godt og trygt demokrati. Det vil man bare kunne ha i et land som har fri presse. 
At også politi og andre viktige roller skal ha adgang til å anonymt varsle om forhold som det offentlige organ ikke selv foretar opprydning av, er viktig for å trygge demokratiet og at det ikke skal foregå undertrykkelse og lovbrudd mot befolkningen.

POST

Er det behov for å sende oss  informasjon pr post, kan dette sendes til:

Postmottak
Samfunnet.org
Att.: Offentligklage.org
Postboks 15
1327 Asker

Vi har inngått en avtale med www.samfunnet.org om dette. Riktignok er det en avtale, hvor vi er anonyme også ovenfor www.samfunnet.org.
Vi vil få oversendt det som måtte være av dokumenter elektronisk fra dem.